Služnost pravica poti vožnje in hoje prek sosedovega zemljišča

Nepremičninsko pravo |  Pravice na nepremičninah

Služnostna pot se lahko ustanovi brezplačno, če njena ustanovitev ne povzroča dodatnih stroškov. Dodatne stroške, ki nastanejo lastniku služeče nepremičnine običajno poravnajo lastniki gospodujočih zemljišč. Imate konkreten primer neurejene poti in...

PRAVNI SERVIS ZA NEPREMIČNINE

Nepremičninsko pravo |  Prodajna pogodba

Strankam nudimo pravne storitve s področja nakupa in prodaje nepremičnin. V okviru celostne storitve izvajamo preverjanje zemljiškoknjižnega stanja, vodimo pogajanja, pripravimo pogodbe, izvedemo postopke v zvezi s plačilom davka in...

Klavzula videno kupljeno - omejitev odgovornosti za stvarne napake, skrite, vidne

Nepremičninsko pravo |  Pravice potrošnikov

Prodajalec in kupec se lahko dogovorita, da prodajalec ne odgovarja za napake na prodani napremičnini v primeru rabljene nepremičnine. To lahko storita tako, da v pogodbo vneseta določilo, da prodajalec...

Pogodba o prodaji nepremičnine

Nepremičninsko pravo |  Prodajna pogodba

Pogodba o prodaji nepremičnine je pogodba, s katero se prodajalec zavezuje, da bo nepremičnino, ki je predmet pogodbe, izročil kupcu, tako da bo ta pridobil lastninsko pravico na tej nepremičnini....

Zemljiškoknjižno dovolilo

Nepremičninsko pravo |  Zemljiška knjiga

Pogodba o prodaji nepremičnine mora vsebovati zemljiškoknjižno dovolilo in prodajalčev podpis na pogodbi mora biti overjen. Overitev mora biti opravljena pri notarju, ki preveri pogoje za overitev (izpolnjene davčne obveznosti,...

Predkupna pravica pri prodaji nepremičnine

Nepremičninsko pravo |  Pravice na nepremičninah

Predkupna pravica omogoča določenim osebam pravico kupiti nepremičnino pred vsemi drugimi. Vrste predkupne pravice:1. predkupna pravica občine2. predkupna pravica drugih oseb,3. predkupna pravica na podlagi obligacijsko pravnega razmerja. Predkupna pravica občine Informacijo...

ZASTAVITE VPRAŠANJE S PODROČJA NEPREMIČNINSKEGA PRAVA

Nepremičninsko pravo |  Zakonodaja

Imate vprašanje s področja nepremičninskega / stvarnega prava? Ignorantia iuris nocet - Nepoznavanje prava škoduje! Zastavite vprašanje strokovanjaku s področja nepremičninskega prava. Enkrat mesečno bomo izmed vseh prejetih vprašanj izbrali eno...

Darilna pogodba za stanovanje ali hišo

Nepremičninsko pravo |  Darilna pogodba

Darilna pogodba je pogodba, s katero darovalec neodplačno prepusti obdarjencu kakšno stvar ali pravico, obdarjenec pa to prepustitev sprejme. Predmet darilne pogodbe je tako lahko premičnina, nepremičnina, stanovanje, hiša. Za darilno...

Pogodbe za prodajo, najem stanovanja, hiše, parcele, poslovnega prostora

Nepremičninsko pravo |  Prodajna pogodba

Pogodbe za prodajo, najem stanovanja, hiše, parcele, poslovnega prostora Pogodbe na nepremičninskem področju:Prodajna predpogodba za stanovanje, hišo, parcelo, poslovni prostorProdajna pogodba za stanovanje, hišo, parcelo, poslovni prostorNajemna pogodba za stanovanje,...

Ara v prodajni pogodbi za stanovanje, hišo

Nepremičninsko pravo |  Prodajna pogodba

Ara v prodajni pogodbi za stanovanje, hišoV prodajni pogodbi za stanovanje, hišo, parcelo se stranki pogosto dogovorita za aro. Ara je instrument ureditve pogodbene obveznosti. Ker mora biti pogodba o...

Pogodbena kazen pri kršitvi pogodbe, zakonske zamudne obresti

Nepremičninsko pravo |  Pravice na nepremičninah

Pogodbeni stranki se lahko s klavzulo o pogodbeni kazni dogovorita, da bo dolžnik plačal upniku določen denarni znesek ali mu preskrbel kakšno drugo premoženjsko korist, če ne izpolni svoje obveznosti...

Overjena prodajna pogodba je pogoj za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo

Nepremičninsko pravo |  Prodajna pogodba

Overjena prodajna pogodba je pogoj za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigoProdajalec se s prodajno pogodbo zaveže kupcu izročiti nepremičnino tako, da bo ta na njej pridobil lastninsko pravico. To...

Odstop od pogodbe o prodaji nepremičnine

Nepremičninsko pravo |  Prodajna pogodba

Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ureja prodajo novogradenj, novih stanovanj) omogoča prodajalcu odstop od pogodbe, če kupec zamudi s plačilom kupnine oziroma posameznega obroka kupnine. Vendar mora...

Superficies solo cedit - Stavbna pravica

Nepremičninsko pravo |  Pravice na nepremičninah

Superficies solo cedit - Stavbna pravicaStavbna pravica daje upravičencu pravico imeti v lasti zgrajeno zgradbo na tujem zemljišču, nad ali pod njo. Z ločitvijo lastninske pravice na zemljišču od lastninske...

Priposestvovanje lastninske pravice

Nepremičninsko pravo |  Pravice potrošnikov

Dobroverni lastniški posestnik nepremičnine pridobi lastninsko pravico na njej po preteku desetih let. Na javnem dobru in stvari izven pravnega prometa ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem. Priposestvovanje je zakonski...

Dostop do parcele omogoča služnostna pravica vpisana v zemljiško knjigo

Nepremičninsko pravo |  Pravice na nepremičninah

Dostop do parcele omogoča služnostna pravica vpisana v zemljiško knjigo...

Vpis v zemljiško knjigo - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini

Nepremičninsko pravo |  Zemljiška knjiga

Pri nepremičninah se domneva, da je lastnik nepremičnine tisti, ki je vpisan v zemljiško knjigo (11. člen SPZ). Za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini veljavna ureditev zahteva veljaven zavezovalni pravni posel...

Postopek vpisa v zemljiško knjigo, plomba

Nepremičninsko pravo |  Zemljiška knjiga

Plomba je vrsta vpisa v zemljiško knjigo, s katerim zemljiškoknjižno sodišče označi začetek postopka vpisa v zemljiško knjigo. Stvarne pravice na nepremičninah nastajajo, se spreminjajo in prenehajo z vpisom v...

Ara ustavi prodajo nepremičnine

Nepremičninsko pravo |  Prodajna pogodba

Ara je denarni znesek, ki jih ob sklenitvi pogodbe za prodajo nepremičnine da kupec prodajlcu v znamenje, da bo pogodba sklenjena in kot garancija, da bo pogodba izpolnjena. Če je...

Služnostna pogodba za ureditev poti

Nepremičninsko pravo |  Prodajna pogodba

Služnostna pravica poti je stvarna pravica na tuji stvari, ki omejuje lastninsko pravico vsakokratnega lastnika služečega zemljišča. Vsakokratni lastnik gospodujočega zemljišča lahko preko služečega zemljišča dostopa do služečega zemljišča po...

Glasni sosedi v stanovanjskem bloku

Nepremičninsko pravo |  Pravice na nepremičninah

Glasni sosedi v stanovanjskem blokuBivanje v stanovanjskem bloku zahteva veliko mero potrpljenja in spoštovanja pravic sosedov v njihovih stanovanjih in na skupnih delih stavbe. Zaradi prostorske povezanosti stanovanj morajo lastniki...

Zemljiškoknjižni izpisek in izpisek iz katastra stavb pri nakup nepremičnine

Nepremičninsko pravo |  Zemljiška knjiga

Zemljiškoknjižni izpisek in izpisek iz katastra stavb pri nakup nepremičnine. Pri nakup nepremičnine moramo pregledati ponudbo nepremičnin, ki so na voljo na trgu. Izhajati moramo iz svojih potreb in življenjskih navad,...

Izročitev nepremičnine je prenos posesti nad stanovanjem, hišo

Nepremičninsko pravo |  Pravice na nepremičninah

Izročitev nepremičnine in prenos lastninske pravice sta dve pravni dejanji, z različnimi posledicami: - z izročitvijo nepremičnine lastnik kupcu ali najemniku omogoči posest in uporabo nepremičnine. - z vpisom v zemljiško knjigo...

SPZ - Stvarnopravni zakonik

Nepremičninsko pravo |  Zakonodaja

1. januarja 2003 je pričel veljati Stvarnopravni zakonik, ki je v slovenski pravni sistem vnesel celovito ureditev stvarnopravnih razmerji, pravice na nepremičninah. Stvarnopravni zakonik pozna 6 stvarnih pravic: lastninska pravica zastavna pravica zemljiški...

Predkupna pravica etažnih lastnikov stanovanj pri prodaji

Nepremičninsko pravo |  Pravice potrošnikov

124. člen Stvarnopravnega zakonika določa predkupno pravico etažnih lastnikov stanovanj pri prodaji. Če ima nepremičnina z vpisano etažno lastnino dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov,...

Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo

Nepremičninsko pravo |  Pravice potrošnikov

Stvarne pravice na nepremičninah nastajajo, se spreminjajo in prenehajo z vpisom v zemljiško knjigo. Zmotno je prepričanje, da kupec postane lastnik v trenutku, ko plača kupnino ali dobi ključe. Potrebna...

Identifikacijske oznake nepremičnin v katastru stavb in zemljiškem katastru

Nepremičninsko pravo |  Kataster

Identifikacijske oznake nepremičnin v katastru stavb in zemljiškem katastruKataster stavb je temeljna evidenca podatkov o stavbah in delih stavb, (stanovanja, poslovni prostori…) in je povezan z zemljiškim katastrom in zemljiško...

Poočitev spreminja podatke v zemljiški knjigi

Nepremičninsko pravo |  Zemljiška knjiga

POOČITEV je pomožni vpis na podlagi katerega se spremeni določen podatek o nepremičnini ali določen podatek o imetniku nepremičninske pravice najpogosteje na podlagi odločb pristojne geodetske uprave ali zaradi sprememb...

Energetska izkaznica pri prodaji nepremičnine, hiše, stanovanja

Nepremičninsko pravo |  Zakonodaja

Energetska izkaznica stavbe je potrebna pri vseh novih hišah in stanovanjih, pri obstoječih stavbah pa le, če gre za prodajo ali najem. Na podlagi Direktive EU o energetski učinkovitosti stavb in...

Zastavna pravica zavaruje plačilo terjatve.hipoteka

Nepremičninsko pravo |  Pravice na nepremičninah

Zastavna pravica je stvarna pravica na tuji stvari ali pravici, ki zastavnemu upniku omogoča,da si v primeru, če njegova terjatev do zapadlosti ni plačana, poplača svojo terjatev izzastavljene stvari. Banke...

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Nepremičninsko pravo |  Pristojni državni organi

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije opravlja javno službo varstva kulturne dediščine na področju nepremičnin. Register nepremične kulturne dediščine: je uradna, računalniško podprta zbirka podatkov kulturne dediščine na območju Slovenije,...

Kako preveriti zemljiškoknjižno stanje nepremičnine pri nakupu

Nepremičninsko pravo |  Zemljiška knjiga

Zemljiškoknjižno stanje izkazuje stanje pravic na nepremičnini v določenem časovnem trenutku. Pri nakupu nepremičnine je višina kupnine zelo visoka, zato je potrebno skrbno preveti kaj kupujemo. Preveriti je potrebno:- makro...

Zastavna pravica na nepremičnini, hipoteka

Nepremičninsko pravo |  Pravice na nepremičninah

Zastavna pravica na nepremičnini, hipoteka Zastavna pravica, hipoteka je sredstvo za zavarovanje terjatev. Hipoteka varuje upnika pred neizpolnjevanjem obveznosti dolžnika. Zastavni upnik se lahko poplača iz zastavljenega predmeta, če dolžnik ne...

Definicija pojma nepremičnine

Nepremičninsko pravo |  Pravice na nepremičninah

18. člen Stvarnopravnega zakonika določa pojem nepremičnine: (1) Nepremičnina je prostorsko odmerjen del zemeljske površine, skupaj z vsemi sestavinami. (2) Vse druge stvari so premičnine. ...

Lastninska pravica

Nepremičninsko pravo |  Pravice na nepremičninah

Ustava Republike Slovenije zagotavlja pravico do zasebne lastnine in dedovanja ter dodaja,da zakon določa način pridobivanja in uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njenagospodarska socialna in ekonomska funkcija. Izvrševanje lastninske...

OZ - Obligacijski zakonik ureja pogodbena razmerja

Nepremičninsko pravo |  Zakonodaja

Določbe obligacijskega zakonika se uporabljajo od 01.01.2002 in nadomeščajo dolgo veljavni ZOR - Zakon o obligacijskig razmerjih. Določbe zakonika so v večji meri dispozitivne (neprisilne). Neprisilne določbe zakona se uporabljajo,...

Geodetska uprava Republike Slovenije

Nepremičninsko pravo |  Pristojni državni organi

Geodetska uprava Republike Slovenije je organ, ki deluje v okviru Ministrstva za okolje in prostor. V delovno področje Geodetske uprave Republike Slovenije sodijo naloge državne geodetske službe, ki obsega...

Zemljiška knjiga na okrajnih in vrhovnem sodišču Republike Slovenije

Nepremičninsko pravo |  Pristojni državni organi

Zemljiška knjiga je javna knjiga namenjena pa vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah. Vpogled v podatke je javen in možen tudi preko svetovnega spleta. Za pridobitev podatkov...

Služnostna pravica

Nepremičninsko pravo |  Pravice na nepremičninah

Služnostna pravica je stvarna pravica na tuji stvari, ki omogoča imetniku služnosti stvar uživati v določenem obsegu in na določen način. Lastnik stvari je zato dolžan nekaj trpeti ali opustiti,...

Stvarno pravo ureja pravice na stvareh

Nepremičninsko pravo |  Pravice na nepremičninah

Stvarno pravo ureja pravice na stvareh Stvarno pravo obsega pravne norme, ki urejajo stvarne pravice oziroma razmerja med subjekti glede stvarmi. Za stvarne pravice je značilno, da učinkujejo zoper vsakogar in...

Nepremičninsko pravo ureja trg nepremicnin

Nepremičninsko pravo |  Pristojni državni organi

Na trgu nepremičnin se vrtijo prodajalci in kupci nepremičnin, najemniki, zastvni upniki, služnostni upravičenci... Delovanje trga nepremičnin je odraz splošne gospodarske, socilalne in pravne klime na trgu. Država ureja področje...

Ugotavljanja lastništva in obremenjenosti nepremičnin, prenos lastništva na kupca

Nepremičninsko pravo |  Zemljiška knjiga

Zemljiška knjiga je javna knjiga v kateri so vpisane nepremičnine, njihovi lastniki, pravice in obveznosti subjektov. ( lastninska pravica, hipoteka, zemljiški dolg ali služnost ….) Z vknjižbo lastninske pravice na...

Stvarno breme

Nepremičninsko pravo |  Pravice na nepremičninah

Stvarno breme je pravica, na podlagi katere je lastnik obremenjene nepremičnine zavezan k bodočim dajatvam ali storitvam.Stvarno breme nastane na podlagi pravnega posla ali zakona.Stvarno breme je stvarno učinkovita obremenitev...

OZ - Obligacijski zakonik

Nepremičninsko pravo |  Zakonodaja

Obligacijski zakonik vsebuje temeljna načela in splošna pravila za vsa obligacijska razmerja. ...

Zemljiška knjiga ureja trg nepremičnin

Nepremičninsko pravo |  Zemljiška knjiga

Delovanje trga nepremičnin zahteva urejene evidence nepremičnin. Evidentiranje nepremičnin in pravic pravnih subjektov glede nepremičnin je osnova za gospodarjenje, trgovanje, vrednotenje in obdavčitev nepremičnin. Zemljiška knjiga je javni register, ki ga...

Zemljiški dolg

Nepremičninsko pravo |  Pravice na nepremičninah

Zemljiški dolg nastane na podlagi enostranskega pravnega posla, z vpisom v zemljiško knjigo in izstavitvijo zemljiškega pisma. Zemljiški dolg lahko ustanovi lastnik nepremičnine. Zemljiški dolg je pravica stvarnega prava, katere vsebina...

Načelo sočasnosti izpolnitve pri nakupu novogradnje

Nepremičninsko pravo |  Pravice potrošnikov

Osnovno izhodišče Zakona o varstvu kupcev stanovanj predstavlja načelo sočasnosti izpolnitve, ki je splošno načelo obligacijskega prava pri dvostranskih pogodbah in je dispozitivna narave. Pogodbeni stranki lahko s pogodbo izključita pravilo...

ZDPN - Zakon o davku na promet nepremičnin

Nepremičninsko pravo |  Zakonodaja

Davek na promet nepremičnin se plačuje od prodajna cena nepremičnine. Davčna osnova je vezana tudi na posplošeno tržno vrednost nepremičnine, če navedena prodajna cena preveč odstopa od posplošene tržne vrednosti.Stopnja...

Zemljiškoknjižno dovolilo omogoča vpis v zemljiško knjigo

Nepremičninsko pravo |  Zemljiška knjiga

Zemljiškoknjižno dovolilo omogoča vpis v zemljiško knjigo (zk). Zemljiškoknjižno dovolilo je izjava, s katero imetnik pravice dovoljuje drugi osebi vpis pravice v zemljiško knjigo na določeni nepremičnini ali deležu nepremičnine. Pogodba...

Pristojnost občin na področju nepremičnin

Nepremičninsko pravo |  Pristojni državni organi

Župan kot glavni kreator občinske politike skupaj za Oddelkom za prostor in varstvo okolja opravlja naloge občine na nepremičninskem področju....

MOP - Ministrstvo za okolje in prostor

Nepremičninsko pravo |  Pristojni državni organi

Ministrstvo za okolje in prostor usmerja in nadzira razvoj prostorske ureditve Republike Slovenije. Prostorsko načrtovanje omogoča skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z...

URS - Ustava Republike Slovenije

Nepremičninsko pravo |  Zakonodaja

Ustava Republike Slovenije /URS/ Ur.l. RS, št. 33I/1991...

Zakona o davku na dodano vrednost

Nepremičninsko pravo |  Zakonodaja

Zakona o davku na dodano vrednost se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) na ozemlju Republike Slovenije....

Stavbna pravica

Nepremičninsko pravo |  Pravice na nepremičninah

Stavbna pravica je omejena stvarna pravica na tuji nepremičnini (zemljišču), ki dajenjenemu imetniku pravico, da ima na, nad ali pod tujim zemljiščem zgrajen objekt oziroma dana tujem zemljišču, nad ali...

Zakona o davku na dediščine in darila

Nepremičninsko pravo |  Zakonodaja

Predmet obdavčitve po Zakona o davku na dediščine in darila je premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje...

vknižba

Nepremičninsko pravo |  Zemljiška knjiga

VKNJIŽBA JE NAJPOMEMEBNEJŠI VPIS V ZEMLJIŠKO KNJIGO. Z vknjižbo nastajajo, se pridobivajo, se spreminjajo in prenehajo zemljiškoknjižne pravice.PLOMBA je pomožni vpis, s katerim se javno objavi, da je bil glede...

Komasacija združevanje kmetijskih zemljišč

Nepremičninsko pravo |  Kataster

Združevanje kmetijskih zemljišč v večje zaokrožene komplekse za lažjo in učinkovitejšo rabo kmetijskih zemljišč. Kmetijstvo je v Sloveniji pomembna gospodarska dejavnost, ki zagotavljala hrano prebivalcem, nova delovna mesta in s tem...

Ohranitev naravne dediščine

Nepremičninsko pravo |  Pravice na nepremičninah

Pri naravni dediščini se varuje tako neživa kot živa narava. Tako so naravne vrednote redki, dragoceni, znameniti ali drugi vredni naravni pojavi, sestavine oziroma deli žive narave ali nežive narave,...

Pristojnost upravnih enot na področju nepremičnin

Nepremičninsko pravo |  Pristojni državni organi

V upravnem postopku upravne enote izdajajo upravna dovoljenja......

Upravne enote izdajajo upravna dovoljenja na področju nepremičnin

Nepremičninsko pravo |  Pristojni državni organi

Upravne enote zagotavljajo upravne storitve v Republiki Sloveniji. Na področju nepremičnin se upravne enote ukvarjajo z izdajo raznovrstnih upravnih dovoljenj:- osebni dokumenti- prebivališče- gradbena dovoljenja- dovoljenja za opravljanje gospodarske dejavnosti... ...

Zakon o davčnem postopku

Nepremičninsko pravo |  Zakonodaja

Zakon o davčnem postopku ureja obračunavanje, odmero, plačevanje, vračilo, nadzor in izvršbo davkov. ...

Zakona o dohodnini

Nepremičninsko pravo |  Zakonodaja

Zakona o dohodnini ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja dohodnine.Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb....

Občine skrbijo za lokalne nepremičnine

Nepremičninsko pravo |  Pristojni državni organi

Oddelek občine za okolje in prostor ter varstvo okolja skrbi na občinski ravni za gospodarjenje z nepremičninami, stanovanjsko področje in prostorsko načrtovanje v občini. Ključne naloge občin na področju nepremičnin: - priprava...

Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Nepremičninsko pravo |  Zakonodaja

Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb....

Lokacijska informacija nam poda informacije o možnostih bodoče gradnje

Nepremičninsko pravo |  Pravice na nepremičninah

Lokacijska informacija za gradnjo nam poda informacije o možnostih bodoče gradnje pri nakupu zemljiške parcele za gradnjo hiše... Lokacijska informacija za gradnjo ima značaj potrdila iz uradne evidence, ki vsebuje podatke...

Dovoljenje za gradnjo hiše - gradbeno dovoljenje

Nepremičninsko pravo |  Pravice na nepremičninah

Gradbeno dovoljenje je potrebno pri gradnji zahtevnih in manj zahtevnih objektov. Potrebno je za gradnjo novega objekta in rekonstrukcijo ali odstranitev obstoječega objekta. Za vsako gradnjo hiše ali večjo obnovo...

Prepis nepremičnine na novega lastnika v zemljiški knjigi

Nepremičninsko pravo |  Zemljiška knjiga

Prepis nepremičnine, omogoča, da je nov lastnik vpisan v zemljiško knjigo. Prepis nepremičnine obsega sestavo pravnega posla (prodajne, menjalne, darilne pogodbe), davčnih in upravnih postopkov, overitve podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu...

Za postopek prodaje ali oddaje nepremičnine lahko lastnik pooblasti pooblaščenca

Nepremičninsko pravo |  Pravice na nepremičninah

Za postopek prodaje ali oddaje nepremičnine lahko lastnik pooblasti pooblaščenca Lastnik nepremičnine lahko v primeru prodaje ali oddaje pooblastijo nekoga, ki namesto njih izvede postopek prodaje ali oddaje nepremičnine.Običajno so to...

Nepremičninsko pravo - Prodajna pogodba
Ponedeljek, 19 December 2011 22:56

Pogodba o prodaji nepremičnine je pogodba, s katero se prodajalec zavezuje, da bo nepremičnino, ki je predmet pogodbe, izročil kupcu, tako da bo ta pridobil lastninsko pravico na tej nepremičnini. Kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino.

Za sklenitev prodajne pogodbe za nepremičnino je obvezna pisna oblika in overitev podpisa prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu.
V prodajno pogodbo stranki vpišeta vse pomembne okoliščine posla:

- nepremičnine -predmet prodaje,
- znesek kupnine,
- način plačevanja,
- morebitne obremenitve nepremičnine,
- ara,
- primopredaja nepremičnine,
- vsa dokumentacija ki se predaja,
- zemljiškoknjižno dovolilo,
- sankcije v primeru kršitve pogodbenih določil ..

Predmet pogodbe je potrebno pri nepremičninah kar se da določno opredeliti. Podatki, ki jih mora v ta namen vsebovati pogodba:
- zemljiškoknjižni vložek,
- katastrska občina,
- številka parcele ali identifikacijska oznaka stanovanja,
- velikost stanovanja ter vse, kar stanovanju pripada (klet, drvarnica, kolesarnica ...).

Dogovorjeni znesek kupnine in način plačevanja se natančno opiše. Navedejo se številko transakcijskega računa, na katerega se bo kupnina nakazala.

Če je nepremičnina obremenjena s stvarnimi pravicami (hipoteka), je potrebno tudi to navesti v pogodbi in predvideti kako se bo kredit poplačal in pridobilo izbrisno pobotnico banke.

Ara je institut, ki je namenjen utrjevanju obveznosti. Kupec plača aro ob sklenitvi pogodbe kot znak, da je pogodba sklenjena.
Primopredaja se izvede s primopredajnim zapisnikom, ki ga podpišeta obe stranki. Pred tem se je potrebno popisati števce, pregledati pohištvo, ki po pogodbi ostane v stanovanju…..

Zemljiškoknjižno dovolilo je izrecna, nepogojna izjava tistega, čigar pravica se prenaša, spreminja, obremenjuje ali preneha, da dovoljuje vpis v zemljiško knjigo.

Vsebovati mora naslednje podatke:

- ime in priimek pogodbenih strank,
- prebivališče,
- EMŠO ali matična številka,
- parcelno številko nepremičnine ali identifikacijska oznaka stanovanja

- številka zemljiškoknjižnega vložka,
- delež nepremičnine, ki se odsvaja (npr. 1/1, 1/2 ipd.).
- Klavzula mora biti v pisni obliki, z notarsko overjenim podpisom osebe, ki pravico prenaša (npr. prodajalec, darovalec). Vpis v zemljiško knjigo je možen samo na podlagi pravilno sestavljene in overjene prodajne pogodbe z zemljiškoknjižnim dovolilom!

 
Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Uporablja se z namenom statistike obiska in izboljšanja delovanja.

Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo? Več o piškotkih.