PRAVNI SERVIS ZA NEPREMIČNINE

Nepremičninsko pravo |  Prodajna pogodba

Strankam nudimo pravne storitve s področja nakupa in prodaje nepremičnin. V okviru celostne storitve izvajamo preverjanje zemljiškoknjižnega stanja, vodimo pogajanja, pripravimo pogodbe, izvedemo postopke v zvezi s plačilom davka in overitvijo pogodbe ter poskrbimo za vpis v zemljiško knjigo. Pravni servis specializiran za nepremičninsko pravo. Cene storitev: - Priprava dokumentacije za prodajo nepremičnine 60 EUR - Pisno mnenje o pravnem stanju nepremičnine in pregled pogodb 70 EUR - Sestava prodajne pogodbe za stanovanje, parcelo 180 EUR - Sestava prodajne pogodbe za hišo, večjo posest 220 EUR - Sestava predpogodbe 100 EUR - Sestava najemne pogodbe 100 EUR - Sestava služnostne pogodbe ...

Pogodba o prodaji nepremičnine

Nepremičninsko pravo |  Prodajna pogodba

Pogodba o prodaji nepremičnine je pogodba, s katero se prodajalec zavezuje, da bo nepremičnino, ki je predmet pogodbe, izročil kupcu, tako da bo ta pridobil lastninsko pravico na tej nepremičnini. Kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino. Za sklenitev prodajne pogodbe za nepremičnino je obvezna pisna oblika in overitev podpisa prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu.V prodajno pogodbo stranki vpišeta vse pomembne okoliščine posla: - nepremičnine -predmet prodaje,- znesek kupnine,- način plačevanja,- morebitne obremenitve nepremičnine,- ara,- primopredaja nepremičnine,- vsa dokumentacija ki se predaja,- zemljiškoknjižno dovolilo,- sankcije v primeru kršitve pogodbenih določil .. Predmet pogodbe je potrebno pri nepremičninah kar se da določno opredeliti. Podatki, ki jih mora v ta namen vsebovati pogodba:- zemljiškoknjižni vložek,- katastrska občina,- številka parcele ali identifikacijska oznaka stanovanja,- velikost...

Ara v prodajni pogodbi za stanovanje, hišo

Nepremičninsko pravo |  Prodajna pogodba

Ara v prodajni pogodbi za stanovanje, hišoV prodajni pogodbi za stanovanje, hišo, parcelo se stranki pogosto dogovorita za aro. Ara je instrument ureditve pogodbene obveznosti. Ker mora biti pogodba o prodaji nepremičnine sklenjena v pisni obliki, ima ara pravne učinke are samo, če stranki hkrati z izročitvijo are skleneta (podpišeta) pogodbo o prodaji nepremičnine. Ara v prodajni pogodbiAra se praviloma šteje v kupnino. To pomeni, da ima plačilo are učinek plačila prvega obroka kupnine. Kadar kupec izroči prodajalcu aro ob sklenitvi prodajne pogodbe, so posledice, če katera od strank v roku ne izpolni svoje obveznosti iz pogodbe, naslednje:če kupec v roku ne izpolni obveznosti plačati kupnino, lahko prodajalec po lastni izbiri bodisi zahteva izpolnitev pogodbe (vztraja pri plačilu kupnine) bodisi se...

Pogodbe za prodajo, najem stanovanja, hiše, parcele, poslovnega prostora

Nepremičninsko pravo |  Prodajna pogodba

Pogodbe za prodajo, najem stanovanja, hiše, parcele, poslovnega prostora Pogodbe na nepremičninskem področju:Prodajna predpogodba za stanovanje, hišo, parcelo, poslovni prostorProdajna pogodba za stanovanje, hišo, parcelo, poslovni prostorNajemna pogodba za stanovanje, hišo, parcelo, poslovni prostorDarilna pogodbaPogodba o služnostiPogodba o izročitvi in razdelitvi premoženjaPogodba o preužitkuPogodba o dosmrtnem preživljanjuPogodba o urejanju medsebojnih razmerij Pogodbe za prodajo, najem stanovanja, hiše, parcele, poslovnega prostora Prodajna predpogodba za stanovanje, hišo, parcelo, poslovni prostor Predpogodba pri nakupu nepremičnine je takšna pogodba, s katero se prevzema obveznost, da bo pozneje sklenjena druga, glavna pogodba z določeno vsebino. Sklepa se, ker vsi pogoji za sklenitev glevne pogodbe niso izpolnjeni. Prodajna pogodba za stanovanje, hišo, parcelo, poslovni prostor Prodajalec se je s prodajno pogodbo zavezal kupcu izročiti nepremičnino tako, da bo ta na...

Odstop od pogodbe o prodaji nepremičnine

Nepremičninsko pravo |  Prodajna pogodba

Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ureja prodajo novogradenj, novih stanovanj) omogoča prodajalcu odstop od pogodbe, če kupec zamudi s plačilom kupnine oziroma posameznega obroka kupnine. Vendar mora dati kupcu še dodaten rok za plačilo kupnine oziroma obroka kupnine, ki ne sme biti krajši od enega meseca. Prodajalčeva izjava o odstop od pogodbe o prodaji nepremičnine mora biti pisna. Če prodajalec odstopi od pogodbe po določilih tega zakona, mora kupcu vrniti znesek, ki je enak seštevku obrokov kupnine, ki jih je kupec že plačal. Zadrži pa lahko znesek are.Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb ne ureja odstop od pogodbe o prodaji rabljene nepremičnine. Te pogodbe ureja Obligacijski zakonik in konkretna pogodba o prodaji nepremičnine....

Overjena prodajna pogodba je pogoj za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo

Nepremičninsko pravo |  Prodajna pogodba

Overjena prodajna pogodba je pogoj za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigoProdajalec se s prodajno pogodbo zaveže kupcu izročiti nepremičnino tako, da bo ta na njej pridobil lastninsko pravico. To svojo obveznost izpolni, ko kupcu izroči vse listine, ki so potrebne za vpis lastninske pravice v korist kupca v zemljiško knjigo. Za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini je poleg veljavne prodajne pogodbe potreben tudi pridobitni način – vpis v zemljiško knjigo. Kupec tako ne pridobi lastninske pravice že s samo sklenitvijo prodajne pogodbe, temveč šele z vpisom v zemljiško knjigo. Overjena prodajna pogodba Notarska overovitev prodajalčevega podpisa tako ni pogoj za veljavnost prodajne pogodbe, je pa pogoj za vpis lastninske pravice v korist kupca. Notar pa prodajalčevega podpisa na prodajni pogodbi ne bo...

Služnostna pogodba za ureditev poti

Nepremičninsko pravo |  Prodajna pogodba

Služnostna pravica poti je stvarna pravica na tuji stvari, ki omejuje lastninsko pravico vsakokratnega lastnika služečega zemljišča. Vsakokratni lastnik gospodujočega zemljišča lahko preko služečega zemljišča dostopa do služečega zemljišča po določeni poti na določen način. (hoja, vožnja z kolesom, tovornjakom...) Pri nakupu nepremičnine je zelo pomembno preveriti ali ima gradbena parcela, hiša urejen dovoz (javna dobro, služnost, solastniška pot), ali so komunalni vodi (elektrika, vodovod, kanalizacija, optika…) na parceli, če niso, kje potekajo. Dejanski potek ceste, komunalnih vodov mora imeti svojo podlago v pravicah v zemljiški knjigi: - lastniški dostop - javno dobro - služnostna pot. Pri služnosti gre za pravico na tuji stvari, ki vsakokratnega lastnika služne stvari zavezuje k določenim dopustitvam ali opustitvam. Poznamo stvarne in osebne služnosti. Stvarne služnosti (zemljiške služnosti)...

Ara ustavi prodajo nepremičnine

Nepremičninsko pravo |  Prodajna pogodba

Ara je denarni znesek, ki jih ob sklenitvi pogodbe za prodajo nepremičnine da kupec prodajlcu v znamenje, da bo pogodba sklenjena in kot garancija, da bo pogodba izpolnjena. Če je pogodba izpolnjena, se ara vračuna v izpolnitev obveznosti. Če pa pogodba ni izpolnjena in je za neizpolnitev odgovoren kupec, sme prodajlec zahtevati izpolnitev pogodbe - če je to še mogoče - in povrnitev škode, aro pa všteti v odškodnino. Če je za neizpolnitev pogodbe odgovorna stranka, ki je prejela aro, sme druga stranka zahtevati, če je še mogoče,izpolnitev pogodbe ali pa povrnitev škode, vrnitev are, vrnitev dvojne are. O posledicah neizpolnitve obveznosti vedno odloča pogodbi zvesta stranka. ...

Nepremičninsko pravo - Prodajna pogodba
Ponedeljek, 19 December 2011 22:56

Pogodba o prodaji nepremičnine je pogodba, s katero se prodajalec zavezuje, da bo nepremičnino, ki je predmet pogodbe, izročil kupcu, tako da bo ta pridobil lastninsko pravico na tej nepremičnini. Kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino.

Za sklenitev prodajne pogodbe za nepremičnino je obvezna pisna oblika in overitev podpisa prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu.
V prodajno pogodbo stranki vpišeta vse pomembne okoliščine posla:

- nepremičnine -predmet prodaje,
- znesek kupnine,
- način plačevanja,
- morebitne obremenitve nepremičnine,
- ara,
- primopredaja nepremičnine,
- vsa dokumentacija ki se predaja,
- zemljiškoknjižno dovolilo,
- sankcije v primeru kršitve pogodbenih določil ..

Predmet pogodbe je potrebno pri nepremičninah kar se da določno opredeliti. Podatki, ki jih mora v ta namen vsebovati pogodba:
- zemljiškoknjižni vložek,
- katastrska občina,
- številka parcele ali identifikacijska oznaka stanovanja,
- velikost stanovanja ter vse, kar stanovanju pripada (klet, drvarnica, kolesarnica ...).

Dogovorjeni znesek kupnine in način plačevanja se natančno opiše. Navedejo se številko transakcijskega računa, na katerega se bo kupnina nakazala.

Če je nepremičnina obremenjena s stvarnimi pravicami (hipoteka), je potrebno tudi to navesti v pogodbi in predvideti kako se bo kredit poplačal in pridobilo izbrisno pobotnico banke.

Ara je institut, ki je namenjen utrjevanju obveznosti. Kupec plača aro ob sklenitvi pogodbe kot znak, da je pogodba sklenjena.
Primopredaja se izvede s primopredajnim zapisnikom, ki ga podpišeta obe stranki. Pred tem se je potrebno popisati števce, pregledati pohištvo, ki po pogodbi ostane v stanovanju…..

Zemljiškoknjižno dovolilo je izrecna, nepogojna izjava tistega, čigar pravica se prenaša, spreminja, obremenjuje ali preneha, da dovoljuje vpis v zemljiško knjigo.

Vsebovati mora naslednje podatke:

- ime in priimek pogodbenih strank,
- prebivališče,
- EMŠO ali matična številka,
- parcelno številko nepremičnine ali identifikacijska oznaka stanovanja

- številka zemljiškoknjižnega vložka,
- delež nepremičnine, ki se odsvaja (npr. 1/1, 1/2 ipd.).
- Klavzula mora biti v pisni obliki, z notarsko overjenim podpisom osebe, ki pravico prenaša (npr. prodajalec, darovalec). Vpis v zemljiško knjigo je možen samo na podlagi pravilno sestavljene in overjene prodajne pogodbe z zemljiškoknjižnim dovolilom!

 
Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Uporablja se z namenom statistike obiska in izboljšanja delovanja.

Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo? Več o piškotkih.