Nasveti

Najem nepremičnine, stanovanja, urejanje najmnega razmerja med najemnikom in najemodajlcem z najemno pogodbo

Najemna pogodba za nepremičnino, stanovanje, hišo lahko sklene za določen ali nedoločen čas. Veljavnost najemne pogodbe je pogojena s pisno obliko in s podpisoma obeh strank.

Cenik urejanja najemnega razmerja..

Stranki najemne pogodbe sta najemodajalec (lastnik stanovanja) in najemnik. Kot najemnik je v pogodbi zapisana samo ena oseba, ostale osebe, ki bodo skupaj z najemnikom uporabljale stanovanje, se v pogodbo zapišejo kot uporabniki.
Najemodajalec je fizična ali pravna oseba  (lastnik stanovanja), ki proti plačilu najemnine daje v najem stanovanje, hišo. Z najemno pogodbo se zaveže, da bo najemniku izročil stanovanje v rabo za določen ali nedoločen čas.
Obveznosti najemodajalca
• izročitev stanovanja v stanju, ki najemniku omogoča normalno uporabo stanovanja
• vzdrževanje stanovanja ki zagotavlja najemniku normalno uporabo ves čas trajanja najema,
• odgovornost za pravne in stvarne napake na oddanem stanovanju.
 
Če stanje v nepremičnini,  stanovanju ne zagotavlja najemniku normalne uporabe stanovanja, lahko najemnik predlaga, da stanovanjska inšpekcija lastniku stanovanja odredi izvedbo tistih del, ki so potrebna za zagotavljanje normalne uporabe stanovanja ali skupnih delov.

Najem stanovanja

Če najemodajalec (lastnik) v roku, določenem z odločbo, ne izvede naloženih del, lahko ta dela na njegove stroške izvede najemnik sam. Stroške izvedbe del, skupaj z obrestmi, lahko najemnik pobota s terjatvami najemodajalca iz naslova najemnine.
V primeru, da najemodajalec  ne ravna v skladu z odločbo stanovanjske inšpekcije, lahko najemnik od najemodajalca zahteva, da mu priskrbi drugo primerno stanovanje.

Najemnik je lahko fizična ali pravna oseba, ki na podlagi sklenjene najemne pogodbe, proti plačilu najemnine uporablja določene bivalne zmogljivosti (npr. stanovanje, del stanovanja, sobo).
 
Pravice in obveznosti najemnika :
• uporabljati in izvajati posest nad nepremičnino, stanovanjem v skladu z najemno pogodbo,
• opraviti popravila v stanovanju, če je popravilo neodložljivo,
• zahtevati povrnitev škode, nastale zaradi tega, ker lastnik ni vzdrževal stanovanja
• zahtevati vračilo previsoko zaračunane najemnine,
• zahtevati sorazmerno zmanjšanje najemnine za čas, ko stanovanja ni bilo mogoče normalno uporabljati,
• s predhodnim pisnim soglasjem lastnika sme spreminjati stanovanjske prostore ter vgrajeno opremo in naprave ter opravljati koristna vlaganja oziroma izboljšave v stanovanju. Ob izselitvi iz stanovanja ima najemnik pravico do povrnitve neamortiziranega dela koristnih in potrebnih vlaganj v stanovanje, ki jih je opravil v soglasju z lastnikom, če se z njim ne dogovori drugače.
• dopustiti vstop najemodajalcu (lastniku) oz. njegovemu pooblaščencu v stanovanje za preveritev pravilne uporabe stanovanja, vendar največ dvakrat letno(!),
• poravnati stroške popravil v stanovanju, ki so posledica nepravilne oz. malomarne uporabe stanovanja, skladno z določili najemne pogodbe,
• obveščati najemodajalca o napakah na stanovanju, za odpravo katerih odgovarja lastnik v skladu z veljavnimi normativi in standardi,
• plačevati najemnino za najeto stanovanje ter stroške, ki se plačujejo poleg najemnine, v skladu z najemno pogodbo,
• pridobiti soglasje najemodajalca, če stanovanje več kot 60 dni v obdobju treh mesecev uporablja poleg najemnika oseba, ki ni navedena v najemni pogodbi,
• predlagati najemodajalcu sklenitev aneksa k najemni pogodbi, če se število oseb, ki uporabljajo stanovanje, spremeni,
• vzdrževati stanovanje v obsegu, kot ga za najemnike določajo normativi za vzdrževanje po pravilniku (glej vzdrževanje stanovanja).

 

 
Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Uporablja se z namenom statistike obiska in izboljšanja delovanja.

Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo? Več o piškotkih.